::: stakom

  


Komin - jest konstrukcją, stanowiącą integralną część budowli, wyróżniamy kominy wolnostojące, murowane, betonowe, metalowe, które zawierają jeden lub więcej pionowych przewodów. Kominy służą do odprowadzania gazów spalinowych z palenisk na zewnątrz. Obowiązujące przepisy w przedmiocie budowy kominów oraz ich konstrukcji zabezpieczają prawidłowe działanie kominów w zakresie odprowadzania gazów spalinowych przy uwzględnieniu warunków zabezpieczających budynki przed ewentualnymi pożarami. Energią dla wytwarzania siły ciągu kominowego jest ciepło; wynosi ono w idealnych warunkach około 15% ilości ciepła zawartego w paliwach. Wadliwa budowa kominów (np. większe załamania, nieproporcjonalny przekrój, nadmierne ochłodzenie z zewnątrz itp.) może tę proporcję znacznie zmienić w sposób niekorzystny, co oznacza poważne straty energii cieplnej.

Ze wzglądu na konstrukcję kominy dzielimy na:
Kominy jednowarstwowe - są to takie kominy, których ściana przewodu jest jednorodna np. kominy murowane, ze stali grubościennej, cementowo-wapienne itp.
Kominy wielowarstwowe - ściana komina składa się z kilku warstw np. kominy betonowe jako warstwa nośna, z izolacją termiczną i okładziną wewnętrzną odporną na działanie spalin, kominy ze szlachetnej stali kwasoodpornej w otulinie termoizolacyjnej w płaszczu osłonowym. Do kominów wielowarstwowych należy również zaliczyć najnowocześniejsze konstrukcje przewody współosiowe-gdzie przewód wewnętrzny odprowadza spaliny, a przewód zewnętrzny dostarcza powietrze do spalania.
Kominy wewnętrzne - przewody kominowe różnego przeznaczenia, grupowane w kominy, prowadzone wewnątrz budynku jako samodzielna konstrukcja niezwiązana z budynkiem, lub też związana ze ścianą nośną i prowadzona, jako ściana kominowa.
Komin zewnętrzny - prowadzony na zewnątrz budynku, może być konstrukcyjnie powiązany z budynkiem, lub też szczególny rodzaj-komin niezwiązany z budynkiem - wolnostojący.

Ze względu na funkcję kominy dzielimy na:

Dymowe - służą do odprowadzania spalin od palenisk opalanych paliwem stałym.
Spalinowe - służą do odprowadzania spalin z palenisk gazowych i opalanych paliwem płynnym.
Kominy wentylacyjne - nawiewno wyciągowe służą do wymiany zużytego powietrza w pomieszczeniu.