::: stakom

  


Przepisy związane z kominami i wentylacją

Usługi kominiarskie wykonujemy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
16 grudnia 2002 roku weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 z 2002 r. poz. 690).
Łącznie z wcześniej wydaną ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 3.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 92, poz. 460), reguluje ona między innymi zasady użytkowania i konserwacji przewodów kominowych.
W myśl powyższych przepisów, właściciel - zarządca i użytkownik budynku są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzeń ogrzewczych oraz kominowych.

Polskie Normy dotyczące kominów, wentylacji i ogrzewania

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania.
PN-89/B-10425- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-67/B-03410- Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.
PN-87/B-02411- Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.
PN-87M-35350- Kotły grzewcze niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i badania.
PN-93/B-02869- Przewody wentylacyjne. Badania odporności ogniowej.